بایگانی توبه کنم که بشکنم

بایگانی توبه کنم که بشکنم

چگونه از گناهان کبیره توبه کنیم؟
از كجا متوجه شويم كه خدا توبه ما را قبول كرده است؟