بایگانی توبه بعد از سقط جنین

بایگانی توبه بعد از سقط جنین

چگونه از گناهان کبیره توبه کنیم؟
از كجا متوجه شويم كه خدا توبه ما را قبول كرده است؟