بایگانی توبه بر لب سجده بر کف

بایگانی توبه بر لب سجده بر کف

چگونه از گناهان کبیره توبه کنیم؟
از كجا متوجه شويم كه خدا توبه ما را قبول كرده است؟