عاشقانه

عاشقانه

همه مردند...

عاشقانه

دوستی می گفت: خیلی سال پیش که دانشجو بودم، بعضی از اساتید عادت به حضور و غیاب داشتند. تعدادی هم برای محکم کاری دو بار این کار را انجام می دادند، ابتدا و انتها که مجبور باشی تمام ساعت را سر کلاس بنشینی. همرشته ایی داشتم که شیفته یکی از دختران هم دوره اش بود. هر وقت این خانم سر کلاس حاضر بود، حتی اگر نصف کلاس غایب بودند، جناب مجنون می گفت: استاد همه حاضرند! و بالعکس، اگر تنها غایب کلاس این خانم بود میگفت: همه غایبند! تا اینکه باهم ازداواج کردند, دورادور من خبرشون رو داشتم تا اینکه متوجه شده خانم فوت کرده و آقا اطلاعیه ترحیم زده بود: هیچ کس زنده نیست, همه مردند...