فهرست سوالات

فهرست سوالات

لطفا پاسخ خود را درج نماید.

مذی چیست ؟ 

سلام. لطفا در مورد مذی توضیح بدهید ؟

 184

تیم نوجوانی

✍🏼 سلام. مذی عبارت است از آبی که معمولا هنگام بازى كردن با همسر و یا دیدن صحنه های تحریک کنند و یا تخیل صحنه های شهوت انگیز بدون جهش و بدون پرش بیرون می آید. مقدارش خیلی کمتر از منی است «مذی» پاک است و غسل ندارد و وضو را هم باطل نمی کند.