برکت مال حلال

برکت مال حلال

برکت مال حلال

بقال شکر را در پاکت کاغذی می ریخت و در هنگام وزن کردن، یک پاکت کاغذی می گذاشت بر روی کفه دیگر ترازو. یعنی می گفت من باید به مردم شکر بفروشم، نه شکر مخلوط با کاغذ و کیفیت جنس را هم برای مردم بیان می کرد. این نوع زندگی منفعت کامل دارد.