بازگشت به دوره ها

بازگشت به دوره ها

اموزش شبکه netwprk

اموزش جامع شبکه های کامپیوتری از ۰ تا ۱۰۰

۱۸۶ دقیقه

۱۲ جلسه

جت اموز

رایگان

ثبت نام در دوره