روانشناسی فردی

روانشناسی فردی

آموزش آداب معاشرت برای همه

روانشناسی فردی

● آداب تلفن تلفن به چه منظور است؟ به یاد داشته باشیم تلفن برای اطلاع رسانی است نه مکالمه طولانی. مگر اینکه مخاطب تمایل به ادامه گفت وگو داشته باشد. تلفن می زنید؟ اولین جمله شما با اعتراض شروع می شود؟ اول فکر کنید آیا علت آن نارضایتی در خودتان نیست؟ دلیل نارضایتی بسیاری از افراد این است که از خودشان بیش از حد راضی هستند. تعریف دعوای روز پیش از پشت تلفن اشکالی ندارد ولی فریاد زدن در موقع تجسم و تعریف دعوا، گوش شنونده آن طرف سیم را ممکن است کر کند. درست است که شخص آن طرف سیم تلفن از شما دور است، اما بدون تردید گوشی را به گوشش چسبانده است. ضرورتی ندارد شما از این سوی تلفن با صدای بلند و فریاد گونه حرف بزنید... ● هنر استفاده از تلفن آیا به طور کامل به وظایف تان در موقع حرف زدن با تلفن آشنا هستید که موقع حرف زدن فریاد می کشند یا طلب کار می شوند؟ پس از گرفتن شماره و برقرار شدن ارتباط، باید اول نام محل یا فرد مورد نظرتان را بپرسید نه آن گونه که ابتدا به ساکن سوال کنید: شما؟ آنجا کجاست؟ و... به خصوص اگر از تلفن عمومی یا تلفن متعلق به دیگری استفاده می کنید، مکالمه تان را کوتاه کنید و هرگز تلفن همسایه را تلفن خود ندانید. می گویند تنها موقعی که خانم با دقت به حرف های شوهرش گوش می دهد، وقتی است که مرد در خواب حرف می زند. ولی معمولا تمام خانم ها به گفت وگوهای شوهرشان اهمیت نمی دهند مگر زمانی که تلفنی با او صحبت می کنند! به مکالمات تلفنی دیگران گوش نکنید و بعد از پایان مکالمه نپرسید مگر چه اتفاقی افتاده است؟ بلکه سعی کنید هنگامی که دیگری با تلفن حرف می زند خود را سرگرم کرده یا به بهانه ای از آن اتاق خارج شوید. بدون تردید اگر موضوعی باشد که همه باید از آن آگاه شوند، به شما گفته خواهد شد. خاموش نکردن تلفن همراه در مکان های عمومی مثل سینما، تئاتر، کنسرت و سرمیز شامی که دعوت دارید یا دعوت کرده اید، بی توجهی و حتی بی ادبی تلقی می شود. صدای زنگ آن و صدای صحبت شما حواس دیگران را پرت می کند و از تمرکزشان می کاهد. همانطور که سعی می کنید با همه با ملایمت سخن بگویید، در پشت تلفن هم این نرمش را به کار برید. می گویند: «زبان استخوان ندارد، هر طور بخواهید در دهان می گردد...»