بایگانی گناه بسیار بزرگ

بایگانی گناه بسیار بزرگ

لواط، کاری زشت و فاحشه است