بایگانی گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ

بایگانی گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ

طریقه توبه از برخی گناهان کبیره خاص