بایگانی چرا ترشح سفید دارم

بایگانی چرا ترشح سفید دارم

تفاوت منی و سایر ترشحات چون مذی و وذی چیست ؟