بایگانی چرا این ماه ترشح تخمک گذاری نداشتم

بایگانی چرا این ماه ترشح تخمک گذاری نداشتم

تفاوت منی و سایر ترشحات چون مذی و وذی چیست ؟