بایگانی همجنس بازی شاه اسماعیل صفوی

بایگانی همجنس بازی شاه اسماعیل صفوی

لواط، کاری زشت و فاحشه است