بایگانی همجنس بازی در اشعار مولانا

بایگانی همجنس بازی در اشعار مولانا

لواط، کاری زشت و فاحشه است