بایگانی همجنس بازان تهرانی

بایگانی همجنس بازان تهرانی

لواط، کاری زشت و فاحشه است