بایگانی نحوه توبه از لواط

بایگانی نحوه توبه از لواط

لواط، کاری زشت و فاحشه است