بایگانی نامه به مراجع تقلید

بایگانی نامه به مراجع تقلید

در چه مواردی رجوع به مراجع تقلید دیگر جایز است؟