بایگانی می چریدیم چون شبنم ز یک گل هزار چشم

بایگانی می چریدیم چون شبنم ز یک گل هزار چشم

راه کنترل چشم و نگاه نکردن به نامحرم | ترک چشم چرانی