بایگانی مقلد

بایگانی مقلد

در چه مواردی رجوع به مراجع تقلید دیگر جایز است؟