بایگانی معنی همجنس بازی به انگلیسی

بایگانی معنی همجنس بازی به انگلیسی

لواط، کاری زشت و فاحشه است