بایگانی مجازات لواط

بایگانی مجازات لواط

لواط، کاری زشت و فاحشه است