بایگانی مایع منی چه زمان غلیظ محسوب می شود؟

بایگانی مایع منی چه زمان غلیظ محسوب می شود؟

علت مایع منی غلیظ و یا آبکی چیست؟