بایگانی مایع منی سالم چه ویژگی هایی دارد؟

بایگانی مایع منی سالم چه ویژگی هایی دارد؟

علت مایع منی غلیظ و یا آبکی چیست؟