بایگانی حکم آروغ زدن در هنگام روزه

بایگانی حکم آروغ زدن در هنگام روزه

علت آروغ زدن زیاد چیست؟