بایگانی توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم

بایگانی توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم

چگونه از گناهان کبیره توبه کنیم؟
از كجا متوجه شويم كه خدا توبه ما را قبول كرده است؟