بایگانی توبه بعد از گناه

بایگانی توبه بعد از گناه

چگونه از گناهان کبیره توبه کنیم؟
از كجا متوجه شويم كه خدا توبه ما را قبول كرده است؟