بایگانی توبه از غیبت خامنه ای

بایگانی توبه از غیبت خامنه ای

چگونه از گناهان کبیره توبه کنیم؟
از كجا متوجه شويم كه خدا توبه ما را قبول كرده است؟