بایگانی تغییر اسم در افراد ترنس جندر

بایگانی تغییر اسم در افراد ترنس جندر

تراجنسیتی به چه معنی است؟