بایگانی با ترشحات واژن چه کنیم؟

بایگانی با ترشحات واژن چه کنیم؟

تفاوت منی و سایر ترشحات چون مذی و وذی چیست ؟