بایگانی ایا ترشح نشانه حاملگی است

بایگانی ایا ترشح نشانه حاملگی است

تفاوت منی و سایر ترشحات چون مذی و وذی چیست ؟