بایگانی اهانت به مراجع تقلید

بایگانی اهانت به مراجع تقلید

در چه مواردی رجوع به مراجع تقلید دیگر جایز است؟