بایگانی اسپرم تا چند ساعت در کاندوم زنده می ماند

بایگانی اسپرم تا چند ساعت در کاندوم زنده می ماند

علت مایع منی غلیظ و یا آبکی چیست؟