بایگانی اسپرم تا چند روز زنده می ماند نی نی سایت

بایگانی اسپرم تا چند روز زنده می ماند نی نی سایت

علت مایع منی غلیظ و یا آبکی چیست؟