ملاقات با امام زمان

ملاقات با امام زمان

پیشگفتار (حتما خوانده شود)

ملاقات با امام زمان

مـن نـمـى دانـم آنـهـائى كـه مـى گـويند : در زمان غيبت نمى توان خدمت امام زمان (عليه السلام ) رسيد، يا او را ديد، چه دليلـى دارنـد؟ ! چــرا بـايــد كـسى كه در دنيا زنده است و در بدن مادى است و داراى گوشت و پوست و استخوان است و در ميـان مـردم زندگى مى كند، ديده نشود؟ ! آيا اين همه از شيعيان و علماء بزرگ و اولياء خدا، كـه آن حضـرت را ديـده انـد، همه دروغ گفته اند و همه را بايد تكذيب كرد؟! آيـا آنـهـائى كـه مـى گـويـنـد : آن حـضـرت ديده نمى شود، مى دانند كه وقتى اين ادعاء بدون دليل را شايع كردند، چه خدمتى بـه دشـمنان آن حضرت نموده اند؟ ! آيـا آنـهـا مـى دانـنـد، كـه اگـر مـردم مـسـلمـان در ديــدن آن حضـرت بـه ترديـد افتادند، يكى از دلائل بسيار محكم و قاطع در اثبات وجود مقدس آن حضرت را از دست داده انـد؟ ! بـعـضــى مـى گـويند : در روايات آمده ، كه بايد مدعيان ملاقات با آن حضرت را تكذيب نمود، بايد از آنها سؤ ال كرد كه : اين روايات در كجا است ؟ چرا ما آنها را نديده ايم ؟! مـن آنـچـه تـحـقـيـق كـرده ام ، جـز يـك روايــت ،بـه مـضـمـونـى كـه در زيـر نـقـل مـى شـود، در كـتــب احـاديــث بـيـشـتــر وجــود نــدارد، آن هــم مـعـنـايـش ايـن نـيـست كه اين دسته خيال كرده اند . مـن در ايـنـجـا اصـل روايـت را بـا آنـكـه در كـتـ اب "مـصـلح غـيـبـى " آن را نـقـل كرده ام و معنـايش را گفته ام باز هم در اينجا يادآور مى شوم ، تا دوستان نادان و دشمنان دانا نتوانند از اين مقوله حرف بزنند . اين روايت و اين تـوقـيع مقدس ، در وقتى كه جناب "على بن محمـد سـمرى " چهـارمين نايـب خـاص بـقـيـّة اللّه " ارواحنا فداه ، مى خواست از دنيا برود، از جانب آن حضرت وارد شد كه اصل توقيـع حضرت " اين است : بسم اللّه الرّحمن الرّحيم "يا على بن محمد السمرى اسمع اعظم اللّه اجر اخوانك فيك " فانّك ميت ما بينـك و بين ستّة ايام فـاجـمـع امـرك و لاتوص الى احد فيقو م مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التّامة فلاظهـور الاّ بـعـد اذن اللّه تـعـالى ذكـره و ذلك بـعــد طــول الامــد و قـســوة القــلوب وامــتلاء الارض جـوراً، و سـيـاءتـى شـيـعـتـى مـن يـدعـى المـشـاهـدة الا فـمـن ادعـى المـشـاهـدة قـبـل خـروج السـّفـيـانـى و الصـّيـحـة فـهـو كـذّاب مـفـتـر و لاحول و لاقوة الاّ باللّه العلى العظيم ... ترجمه : به نام خداوند بخشنده مهربان "اى "على بن محمد سمرى !" گوشت را باز كن و كلامـم را بشـنو خـدا اجـر برادران شيعه تو را، در مـصـيـبـت تـو زيـاد گـرداند، تو تا شش روز ديگر خواهى مرد، كارهايت را جمع كن و مساءله وكـالت و جـانـشـيـنـى را به كسى وصيت نكن . زيرا غيبت كبرى واقع شده و ظهورى نيسـت مگـربعد از آنكه خدا اذن دهد و اين اذن خدا، بعد از مدتهاى طولانى و سخت شدن دلها و پر شدن زمين از ظلـم و جور است . و جـمـعى از شيعيان مى آيند و مدعى مشاهده و ارتباط با ما را مى شوند، آگاه باش ! كـه هـر كـس ادعــاى مـشـاهـده را قـبـل از خـروج سفيانى و صيحه آسمانى بكند، دروغگو و افتراءزننـده اسـت و حـول و قـوه اى نيست مگر متعلّق به خداى على عظيم ..." . شش روز بعد، نيمه شعبان بود، شيعيانى كه توقيع و نامه شريف آن حضرت را ديده بودند، بـه خـانــه "عــلى بـن مـحـمـّد سـمـرى " رفـتـنـد، وى را در حال جان كندن ديدند و او پس از چند لحظه از دنيا رفت ... . خدا رحمتش كند . شـمـا اى اهل انصاف ! به مضمون اين توقيع مبارك و موقعيتى كه ورود اين توقيع دارد توجه كـنـيــد، آيــا جـمـله "الاّ فـمـن ادعى المشاهدة " يعنى : آگاه باشيد، كسى كه ادعاى مشاهده امام زمان (عـليـه السـّلام ) را بـكـند، بر غير از ادعاء نيابت خاصه اى كه نواب اربعه داشته اند دلالت دارد؟ آيـا از مـلاقـاتـهـاى اتّفاقى و يا در اثر توسلات كـه بسـيار اتّفـاق افتـاده و ملاقات كننده ، ادعائى ندارد، منصرف نيست ؟ پس چرا باز هم ، حتّى از بعضى اهل علم شنيده مى شود، كـه آنها مى گويند : در زمان غيبت كبرى ، نمى توان خدمت امام زمان (عليه السلام ) رسيد و او را ملاقات كـرد؟ ! مرحـوم حـاجى نورى در "نجم الثّاقب " نقل مى كند كه : عـلاّمـه بـا ورع و بـا تـقوى مرحوم آخوند "ملاّ زين العابدين سلماسى " كه يكى از شاگردان مرحـوم "سـيد بحرالعلوم " است فرمود : "مـن در مـحـضـر درس "سـيـّد بـحـرالعـلوم " بـودم ، كـه شـخـصـى سـؤ ال كـرد : آيـا امـكـان دارد، كـسـى در زمـان غـيـبت كبرى ، حضرت صـاحب الزّمـان (عليـه السـلام ) را بـبـيـنــد؟ به او جواب نداد ولى من نزديك او نشسته بودم ، ديدم سرش را پائين انداختـه وسيـّدبحرالعلوم آهـسـتـه مـى گـويـد : چـه بـگـويـم ؛ در جـواب او و حال آنكه آن حضرت مرا در بغل گرفته و به سينه خود چسبانده است " . من به منظور آنكه ، بيهوده بودن اين ادعاى غلط، يعنى : ممتنع بودن ملاقات با امام زمان (عليه السلام ) را ثابت كنم ! و بـه منظور آنكه دليلى بر اثبات وجـود مقـدس حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه از اين راه اقامه نمايم . و بـه مـنـظـور آنـكـه ، دلهـاى شـمـا خوانندگان محترم را، روشن كنم و شما را اميدوار بـه لقـاء حـضــرت"ولى عصر " ارواحنا فداه نمايم ، تنها به جرياناتى كه از نظر خودم قطعى است و يـقـيــن بــه واقعيـّتش دارم ، از مـيـان هـزارهـا تـشـرّف و مـلاقـات ، بــه آنـچــه نـقــل مــى شــود، اكـتـفــا مــى كـنــم پیروز و سربلند باشید