بازگشت به خواندنی

بازگشت به خواندنی

سلیمانی رمزقهرمانی

میدونم توی مملکت هزارتا گرفتاری و بدبختی داریم. فقر و فساد به قدری زیاد شده است که امیدها کم سو شده است و ایمان ها روز به روز ضعیف تر میشه.

اما یادت باشه توی همین روزها شهید سلیمانی به ما نشون داد میشه جزو اولیا خدا شد برای دفاع از اسلام تا پای جان مایه گذاشت.

کافیه توهم مثل شهید سلیمانی ناامید نشی و توکلت به خدا باشه و نگاهت به دهان بقیه مردم نباشه. قطعا خدا هواتو خواهد داشت.