بازگشت به خواندنی

بازگشت به خواندنی

خلوت با نامحرمان

از مکانهایی که در آن فرصت ارتکاب گناه بسیار مهیا است، مکانهایی است که از انظار دیگران به دور است و هیچ نوع مراقبتی جز مراقبت خداوند در آن وجود ندارد. علی علیه السلام از جمله علل و اسباب فجور را خلوت می داند. و افراد را از آن پرهیز می دهد. آنجا که می فرماید:

سبب الفجور الخلوة

سبب گناه خلوت ها هستند.

برای پیشگیری از وسوسه های شیطانی، اسلام دستور می دهد که زن و مرد نامحرم هیچ گاه در محیط خلوت قرار نگیرند. امام صادق علیه السلام فرمود: از مواردی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در پیمان با زنان با آنها شرط کرد این بود که با مردان در جای خلوت ننشینند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:

ایاکم و محادثة النساء فانه لایخلو رجل بامرأة لیس له محرم الّا همَّ بها

از گفتگو با زنان نامحرم بپرهیزید، زیرا هروقت مردی با زنی خلوت کند قصد او می نماید.

مراجع تقلید نیز خلوت با نامحرم در جای خلوت را جایز نمی دانند به ویژه آنجا که احتمال آلوده شدن به گناه باشد.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

لا یخلون رجلٌ بامرأة فما من رجلٍ خلأ بإمرأةٍ کان الشّیطان ثالثهما

نباید هیچ مردی با زن نامحرم خلوت کند زیرا هیچ مردی با زن نامحرمی خلوت نمی کند، مگر اینکه شیطان سومین آنهاست. تا آنها را آن گونه که می تواند وسوسه کند و به فساد برانگیزد.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

ایاک و الخلوة بالنساء و الذی نفسی بیده ما خلا رجل بامرأةٍ الّا دخل الشیطان بینهما

از خلوت کردن با زنان بپرهیزید قسم به خدایی که جانم در دست اوست مردی با زنی خلوت نمی کند مگر اینکه شیطان وارد می شود بین آن دو و وسوسه شان می کند.

علی علیه السلام فرمود:

هیچ گاه مردی با زن نامحرم در جای خلوت همراه نشود؛ زیرا هنگامی که مرد نامحرم و زن نامحرم در مکان خلوت همراه شوند سوّمین آنها شیطان خواهد بود.